Regjistrimi

Quota vjetore e pjesëmarrjes në shoqatën Assecomm ndryshon në bazë të tipologjisë së subjektit:

  • studentë të universitetit: €. 20.00/vit
  • përkthyes të lirë: €. 50.00/vit
  • kompanitë me faturim më të vogël se 500,000 €: 100,00 €/vit
  • kompanitë me faturim ndërmjet 500,001 dhe 1,000,000 euro: 200,00 €/vit
  • kompanitë me faturim mbi 1,000,000 €: 300,00 €/vit
  • organizatat dhe/ose shoqatat jofitimprurëse: 100,00 €/vit

Për të kërkuar anëtarësim në shoqatën Asscomm, është e nevojshme të printoni, plotësoni formularin e anëtarësimit dhe ta dërgoni në [email protected].

Back to top